За нас

Сдружение „АРТ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Предметът на дейност на сдружението е: развитие на физическата култура и масовия спорт и туризъм в България; увеличаване на броя занимаващи се с физическата култура и масовия спорт и туризъм – професионално и любителски; да обединява усилията на желаещите да се занимават с физическата култура и масов спорт и туризъм за постигане на високо състезателно майсторство и спортна култура; да спомага за популяризиране на физическата култура, масовия спорт и туризъм и превръщането му в средство за физическо и духовно израстване на занимаващите се с масов спорт и туризъм, да координира и подпомага развитието, практикуването и администрирането му, както и да представя членовете си пред държавни органи и обществени организации в страната и чужбина; да възпитава в младите хора любов, познание към физическата култура, спорт и туризъм, а също към хигиената и опазване на здравето; да сближава хора с различни професии, интереси, възраст и социална ориентация, да спомага бягството от градския стрес и вредните (за живота, здравето и духовността) предизвикателства на модерната цивилизация; да спомага сближаването на граждани на България и тези от други страни, да реализира културен и спортен обмен, да спомага по-лесното интегриране в общия европейски дом, като поддържа връзки с клубове и организации от чужбина, развиващи сродни по същността си дейности и имащи сродни цели; да издига авторитета на физическата култура, спорт и туризъм и този на Сдружението в София, в страната и в чужбина, да популяризира успехите му, да стимулира възможно най-добрите инициативи и резултати в общината и в страната с цел да се издигне по-високо авторитета и интереса към физическата култура, спорт и туризъм; да възпитава у хората от всички възрасти висока култура и да се бори срещу всички прояви на хулиганство и лошо възпитание, които се наблюдават по време на спортни прояви; да създава условия за занимание с физическа култура, спорт и туризъм на членовете си и заинтересованите покрай тях; да създава условия за повишаване на професионализма у спортисти и треньори, чрез работа със собствени спортисти, възпитание на деца, младежи и юноши, привличане на достойни за Сдружението други спортисти и треньори от други спортни клубове от страната и чужбина; да работи за превръщането и утвърждаването си като авторитет и достоен пример от международна величина; да работи и създава условия за отстраняване на всякакви негативни явления, петнещи физическата култура, спорт и туризъм; да създава условия за подпомагане и популяризиране на масовия спорт и туризъм, включително и чрез изграждане, стопанисване и управление на спортни и/или туристически обекти; дa спомага развитието и авторитета на физическата култура, спорт и туризъм в България и всички останали асоциации, съюзи или организации, които имат сходни цели и средства за постигането им с тези на Сдружението.